• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent bakalárskeho študijného programu záhradníctvo je schopný využívať získané vedomosti pri pestovaní záhradníckych plodín, vrátane aplikácie výživy s ohľadom na bezpečné  pestovanie rastlín v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aromatických rastlín. Ovláda základné procesy spracovania hrozna a výroby hroznového vína. Je kvalifikovaný pre riadenie prevádzky pestovania záhradníckych plodín v poľných podmienkach, ovláda najnovšie množiteľské technológie v jednotlivých odvetviach záhradníctva.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

koreninové a aromatické rastliny

bezpečnosť pestovania poľnohospodárskych plodín

regulačné systémy v záhradníctve

ovocinárstvo

zeleninárstvo

vinohradníctvo

technológie množenia v zeleninárstve a kvetinárstve

sadovnícke kvetinárstvo

technológie ovocinárskeho škôlkárstva

vinárstvo

výživa rastlín

mechanizácia v záhradníctve

interiérové rastliny

sadovnícke škôlkarstvo

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako technický pracovník v záhradníckych prevádzkach, konzultant pri aplikácii množiteľských technológií, konzultant pri ošetrovaní zeleniny, ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého, pomocný technológ v pivničnom hospodárstve, odborný referent v štátnej a verejnej správe, špecialista vo všetkých formách záhradníckej výroby, špecialista v oblasti marketingu, obchodu, v spracovateľskej sfére, vo výskume a školstve.

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk