• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program krajinné inžinierstvo ponúka komplexné poznatky o jednotlivých zložkách krajiny jej plánovaní, manažmente a ochrane. Ide o vedomosti z biologických a technických disciplín, ktoré vytvárajú predpoklad pre komplexné riešenia v krajine a na vidieku v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja a platnej legislatívy v SR a EÚ. Súčasťou štúdia je aj vidiecky priestor – riešenie infraštruktúry sídel a ich odpadového hospodárstva. Absolventi získa teoretické a praktické poznatky z problematiky vodného hospodárstva krajiny, ochrany pôdy, vody a ovzdušia, organizácií, využívaní a zúrodňovaní pôdneho fondu a hodnotenia kvality životného prostredia a jeho zložiek. Nadobudne zručnosti v oblasti informačných technológií, CAD projektovania a GIS. Je schopný analyzovať, hodnotiť a posudzovať uvedené aktivity v krajinnom priestore s dôrazom na reguláciu vodného režimu krajiny vhodnými opatreniami, budovaním chýbajúcich zdrojov, opatreniami proti povodniam a suchu v krajine a ich optimálnom návrhu.

.

Forma štúdia

denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

3 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

geodézia

klimatológia

vodné hospodárstvo

pedológia a základy geológie

základy chémie

základy pozemkových úprav

hydromechanika

hodnotenie kvality ŽP

hydropedológia

odpadové hospodárstvo

stavebné materiály a stavebné konštrukcie

hydrológia

krajinné a územné plánovanie

ochrana a zúrodňovanie pôdy

stavebná mechanika a geotechnika

projektovanie vodozádržných opatrení

navrhovanie závlah pre zelenú infraštruktúru

environmentálne technológie

komunálne odpadové hospodárstvo

využitie a ochrana prírodných zdrojov

kataster nehnuteľností

bonitácia a cena pôdy

diaľkový prieskum Zeme

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V projektových, investorských a dodávateľských organizáciách v štátnej a súkromnej sfére, so zameraním na ochranu zložiek krajiny, vodné a odpadové hospodárstvo, na rekultivačné, revitalizačné a stavebné zásahy v krajine.

V oblasti správy a prevádzky vodohospodárskych zariadení, ako sú podniky povodí, správa hydromelioračných zariadení a vodárenských spoločnostiach.

V inštitúciách verejnej správy na odboroch: pozemkovom, lesnom, odpadovom, životného prostredia, katastrálnom a v klientskych centrách, v poradenských službách, najmä v ekologickej problematike, pri posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie, v oblasti hospodárenia s druhotnými surovinami a v oblasti ochrany a oceňovania pôd.

V dodávateľských organizáciách so zameraním na melioračné a vodohospodárske stavebníctvo.

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk