• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program krajinná a záhradná architektúra ponúka znalosti humanitných disciplín a základov tvorivých procesov. Absolvent má poznatky z oblasti prírodných a technických vied, náuky o krajine, výtvarno-estetických a konštrukčno-stavebných predmetov. Ovláda históriu, teóriu a nástroje záhradnej a krajinnej tvorby, pozná sortiment rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko-architektonickej tvorbe, ako aj technológie realizácie výsadieb. Získa znalosti z oblasti informačných technológií a aplikovanej počítačovej grafiky a  z oblasti zakladania a údržby zelene.

Forma štúdia

denná prezenčná

Dĺžka štúdia

4 roky

Jazyk

slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY
 

základy architektúry a staviteľstva

dejiny záhradného umenia

dendrológia – Listnaté dreviny

základy projektovania pre krajinnú arch.

počítačová grafika a grafický dizajn

sadovnícka kresba

dendrológia – Ihličnaté dreviny

priestorová kompozícia

sadovnícke kvetinárstvo

krajinné a územné plánovanie

ateliér záhradnej tvorby

tvorba rekreačných priestorov

metódy hodnotenia a oceňovania drevín

tvorba v sadovníckom kvetinárstve

urbanizmus

teória tvorby krajiny

zakladanie a údržba zelene

ateliér parkovej tvorby

ochrana okrasných rastlín

ateliér bakalárskej práce

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent vie riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky. Dokáže navrhovať stavby drobnej architektúry, je odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia. Uplatní sa v oblasti tvorby sídelnej zelene, v odborných tímoch, aj samostatne, Môže súkromne podnikať v oblasti tvorby a manažmentu zelene.

KONTAKT

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 5412, 037/641 5441

dekfzki@uniag.sk

www.fzki.uniag.sk